i3geek.com
闫庚哲的个人博客

简述洗牌算法

扑克牌一共有54张,洗牌是将扑克牌顺序打散。那么问题很简单,设计一个算法,实现洗牌的功能,利用自带的RAND函数

全局洗牌

 1. 初始化一个数组,大小为54,初始化值为1~54
 2. 按照索引1到54,逐步对每一张索引牌进行洗牌
  首先生成一个随机数 value = rand %54,再将索引值和该随机数的内容交换
 3. 等到索引到54最后一个结束后,一副牌就洗好了
void get_rand_number(int array[], int length) 
{ 
  int index; 
  int value; 
  int median; 
 
  if(NULL == array || 0 == length) 
    return ; 
 
  /* 每次发牌的时候任意分配待交换的数据 */ 
  for(index = 0; index < length; index ++){ 
    value = rand() % length; 
 
    median = array[index]; 
    array[index] = array[value]; 
    array[value] = median; 
  } 
}

局部洗牌

全局洗牌的问题是,由于是遍历1-54,部分牌会出现重复交换,可能会产生问题。那么更好的解决办法就是,当前牌和之后的牌中随机交换。

 1. 初始化一个数组,大小为54,初始化值为1~54
 2. 索引牌从1开始,到54结束。这一次索引牌只和剩下还没有洗的牌进行交换, value = index + rand() %(54 – index)
 3. 等到所有的索引牌都洗好之后,一副牌就弄好了
void get_rand_number(int array[], int length) 
{ 
  int index; 
  int value; 
  int median; 
   
  if(NULL == array || 0 == length) 
    return ; 
   
  /* 发牌的时候对于已经分配的数据不再修改 */ 
  for(index = 0; index < length; index ++){ 
    value = index + rand() % (length - index); 
     
    median = array[index]; 
    array[index] = array[value]; 
    array[value] = median; 
  } 
}
赞(3)
未经允许不得转载:爱上极客 » 简述洗牌算法
分享到: 更多 (0)

评论 2

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
 • 网址
 1. #1

  http://www.bcoder.cn 来访了! 可以交换有链吗

  三顾茅庐5年前 (2016-02-12)回复
 2. #2

  [/钱]领教了

  悬梁刺股5年前 (2016-02-16)回复